Všeobecné obchodní podmínky

platná pro Doplněk "Klaviyo"

 1. Definice základních pojmů: 

  • Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami

  • Produktová stránka – odkaz na doplněk - https://doplnky.shoptet.cz/klaviyo/

  • Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395

 1. Úvodní ustanovení

  • Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.

  • Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.

  • Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

 2. Licenční ujednání

  • Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

 3. Parametry provozu

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci. 

  • Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.

  • Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím e-mailu alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.

 4. Podpora a údržba

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku.

  • Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 72 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.

  • Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu nezbytném pro zachování jeho bezproblémové funkčnosti a bezpečnosti, a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

 5. Odpovědnost

  • Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.

  • Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena.

  • Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.

  • Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Poskytovatel uvádí následující kontaktní údaje: petr@retentionup.com.

Všeobecné obchodní podmínky

platná pro Doplněk "Klaviyo"

 1. Definice základních pojmů: 

  • Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami

  • Produktová stránka – odkaz na doplněk - https://doplnky.shoptet.cz/klaviyo/

  • Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395

 1. Úvodní ustanovení

  • Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.

  • Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.

  • Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

 2. Licenční ujednání

  • Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

 3. Parametry provozu

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci. 

  • Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.

  • Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím e-mailu alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.

 4. Podpora a údržba

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku.

  • Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 72 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.

  • Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu nezbytném pro zachování jeho bezproblémové funkčnosti a bezpečnosti, a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

 5. Odpovědnost

  • Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.

  • Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena.

  • Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.

  • Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Poskytovatel uvádí následující kontaktní údaje: petr@retentionup.com.

Všeobecné obchodní podmínky

platná pro Doplněk "Klaviyo"

 1. Definice základních pojmů: 

  • Doplněk – řešení prostřednictvím kterého je možné propojit Shoptet s externími službami

  • Produktová stránka – odkaz na doplněk - https://doplnky.shoptet.cz/klaviyo/

  • Shoptet – společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395

 1. Úvodní ustanovení

  • Poskytovatel na základě těchto obchodních podmínek poskytuje Uživateli k užívání Doplněk a veškeré služby s ním spojené.

  • Poskytovatel Doplněk Uživateli poskytuje na vlastní účet a odpovědnost. Shoptet není poskytovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah.

  • Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že ve vztahu k Doplňku Shoptet nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a/nebo Poskytovatelem provozovanému Doplňku, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

 2. Licenční ujednání

  • Poskytovatel tímto Uživateli uděluje nevýhradní licenci (oprávnění) k užívání Doplňku.

 3. Parametry provozu

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Doplněk tak, že tento bude dostupný prostřednictvím sítě internet v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v každém kalendářním měsíci. 

  • Doplněk se považuje za dostupný, pokud jej lze řádně, tj. bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad, užívat k účelu uvedenému na jeho Produktové stránce. Doba, po kterou trvají standardní výluky a odstávky dle následujícího odstavce, se nezapočítává do celkového času, ke kterému se rozsah dostupnosti posuzuje.

  • Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím e-mailu alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Poskytovatel uvede o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.

 4. Podpora a údržba

  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli technickou podporu, a to prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na Produktové stránce Doplňku.

  • Na jakýkoliv dotaz, zaslaný Uživatelem bude Poskytovatel reagovat v pracovních dnech do 72 hodin od obdržení takového dotazu, a to prostřednictvím komunikačního kanálu přes který byl dotaz vznesen.

  • Poskytovatel se dále zavazuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizaci Doplňku, a to v rozsahu nezbytném pro zachování jeho bezproblémové funkčnosti a bezpečnosti, a provádět činnosti směřující k detekci závad Doplňku. Veškeré objevené závady se Poskytovatel zavazuje odstranit ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

 5. Odpovědnost

  • Veškerou odpovědnost za vady Doplňku nese výhradně Poskytovatel.

  • Poskytovatel také odpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení jeho závazků vyplývajících z poskytování Doplňku Uživateli či z jakékoliv smlouvy, která mezi Poskytovatelem a Uživatelem byla ohledně Doplňku uzavřena.

  • Uživatel bere na vědomí, že Shoptet neodpovídá za žádné právní ani faktické vady Doplňku, stejně tak jako neodpovídá za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou z důvodu porušení závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Shoptet neodpovídá ani za úroveň dostupnosti Doplňku, jeho aktuální či budoucí komptabilitu ani za shodu popisu funkcionalit Doplňku se skutečnou funkcionalitou Doplňku.

  • Pro účely uplatnění práv z vadného plnění Poskytovatel uvádí následující kontaktní údaje: petr@retentionup.com.