Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Adapte Digital s.r.o., se sídlem Palackého 4276, 430 01 Chomutov, IČO: 05785588, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38988 zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovává jako správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR

 • marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 • vedení účetnictví – jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, dokud souhlas neodvoláte

 • telefonické spojení s Vámi

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy, IČ, sídlo společnosti

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

 • fakturační údaje

Forma zpracování – osobní údaje bude společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovávat v elektronické podobě.

Cookies

Společnost Adapte Digital s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Adapte Digital s.r.o. a mají k nim přístup zaměstnanci firmy. Pro zajištění operací, které není schopna zajistit společnost Adapte Digital s.r.o. vlastnými službami, využívá tyto další zpracovatele, případně aplikace:

 • Google Analytics

 • Facebook Pixel

 • TikTok Pixel

 • Hotjar

 • Klaviyo

Zpracování osobních údajů mimo ČR

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Délka zpracování

Osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu společností Adapte Digital s.r.o. zpracovávány po dobu neurčitou, a to do odvolání souhlasu.

Zrušení udělení souhlasu

Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti zprávu na adresu petr@retentionup.com, případně při zpracování osobních údajů pro účely marketingu využije odkaz pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení umístěný v každém obdrženém emailu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u společnosti Adapte Digital s.r.o.. Můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Adapte Digital s.r.o., zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, tak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud osobní údaje byly získány. Také máte právo na základě požadavku na získání kopie Vašich osobních údajů, první poskytnutí je zdarma, za další může společnost Adapte Digital s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů. Můžete kdykoliv požádat společnost Adapte Digital s.r.o. o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nebo jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů. Společnost Adapte Digital s.r.o. musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud už nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

V některých případech je společnost Adapte Digital s.r.o. vázána zákonnou povinností a musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě smaže všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mailem.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale na místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost Adapte Digital s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Adapte Digital s.r.o. může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je povoleno pouze s Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Adapte Digital s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, údaje jsou předávány ve strojově čitelné podobě, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Adapte Digital s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. Můžete u společnosti Adapte Digital s.r.o. podat písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž zajistíte, že společnost Adapte Digital s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud však neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u společnosti Adapte Digital s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, nebo elektronickou formou na e-mailové adrese petr@retentionup.com.

Také máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Společnost Adapte Digital s.r.o. ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. června 2022.Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Adapte Digital s.r.o., se sídlem Palackého 4276, 430 01 Chomutov, IČO: 05785588, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38988 zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovává jako správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR

 • marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 • vedení účetnictví – jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, dokud souhlas neodvoláte

 • telefonické spojení s Vámi

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy, IČ, sídlo společnosti

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

 • fakturační údaje

Forma zpracování – osobní údaje bude společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovávat v elektronické podobě.

Cookies

Společnost Adapte Digital s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Adapte Digital s.r.o. a mají k nim přístup zaměstnanci firmy. Pro zajištění operací, které není schopna zajistit společnost Adapte Digital s.r.o. vlastnými službami, využívá tyto další zpracovatele, případně aplikace:

 • Google Analytics

 • Facebook Pixel

 • TikTok Pixel

 • Hotjar

 • Klaviyo

Zpracování osobních údajů mimo ČR

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Délka zpracování

Osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu společností Adapte Digital s.r.o. zpracovávány po dobu neurčitou, a to do odvolání souhlasu.

Zrušení udělení souhlasu

Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti zprávu na adresu petr@retentionup.com, případně při zpracování osobních údajů pro účely marketingu využije odkaz pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení umístěný v každém obdrženém emailu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u společnosti Adapte Digital s.r.o.. Můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Adapte Digital s.r.o., zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, tak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud osobní údaje byly získány. Také máte právo na základě požadavku na získání kopie Vašich osobních údajů, první poskytnutí je zdarma, za další může společnost Adapte Digital s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů. Můžete kdykoliv požádat společnost Adapte Digital s.r.o. o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nebo jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů. Společnost Adapte Digital s.r.o. musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud už nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

V některých případech je společnost Adapte Digital s.r.o. vázána zákonnou povinností a musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě smaže všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mailem.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale na místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost Adapte Digital s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Adapte Digital s.r.o. může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je povoleno pouze s Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Adapte Digital s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, údaje jsou předávány ve strojově čitelné podobě, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Adapte Digital s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. Můžete u společnosti Adapte Digital s.r.o. podat písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž zajistíte, že společnost Adapte Digital s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud však neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u společnosti Adapte Digital s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, nebo elektronickou formou na e-mailové adrese petr@retentionup.com.

Také máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Společnost Adapte Digital s.r.o. ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. června 2022.Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Adapte Digital s.r.o., se sídlem Palackého 4276, 430 01 Chomutov, IČO: 05785588, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38988 zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovává jako správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR

 • marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 • vedení účetnictví – jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod., a to do doby, dokud souhlas neodvoláte

 • telefonické spojení s Vámi

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy, IČ, sídlo společnosti

 • emailová adresa

 • telefonní číslo

 • fakturační údaje

Forma zpracování – osobní údaje bude společnost Adapte Digital s.r.o. zpracovávat v elektronické podobě.

Cookies

Společnost Adapte Digital s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Předání osobních údajů třetím stranám

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Adapte Digital s.r.o. a mají k nim přístup zaměstnanci firmy. Pro zajištění operací, které není schopna zajistit společnost Adapte Digital s.r.o. vlastnými službami, využívá tyto další zpracovatele, případně aplikace:

 • Google Analytics

 • Facebook Pixel

 • TikTok Pixel

 • Hotjar

 • Klaviyo

Zpracování osobních údajů mimo ČR

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Délka zpracování

Osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu společností Adapte Digital s.r.o. zpracovávány po dobu neurčitou, a to do odvolání souhlasu.

Zrušení udělení souhlasu

Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti zprávu na adresu petr@retentionup.com, případně při zpracování osobních údajů pro účely marketingu využije odkaz pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení umístěný v každém obdrženém emailu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům u společnosti Adapte Digital s.r.o.. Můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Adapte Digital s.r.o., zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, tak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, jestli máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku a odkud osobní údaje byly získány. Také máte právo na základě požadavku na získání kopie Vašich osobních údajů, první poskytnutí je zdarma, za další může společnost Adapte Digital s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů. Můžete kdykoliv požádat společnost Adapte Digital s.r.o. o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nebo jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů. Společnost Adapte Digital s.r.o. musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud už nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

V některých případech je společnost Adapte Digital s.r.o. vázána zákonnou povinností a musí evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě smaže všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mailem.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případě, že popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale na místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, společnost Adapte Digital s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Adapte Digital s.r.o. může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je povoleno pouze s Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Adapte Digital s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, údaje jsou předávány ve strojově čitelné podobě, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Adapte Digital s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů. Můžete u společnosti Adapte Digital s.r.o. podat písemnou nebo elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž zajistíte, že společnost Adapte Digital s.r.o. osobní údaje dále nezpracovává, pokud však neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva stanovená výše můžete uplatnit u společnosti Adapte Digital s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, nebo elektronickou formou na e-mailové adrese petr@retentionup.com.

Také máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Mlčenlivost

Společnost Adapte Digital s.r.o. ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. června 2022.